نشریه علمی پژوهشی ایران آینده (IRF) - اصول اخلاقی انتشار مقاله