نشریه علمی پژوهشی ایران آینده (IRF) - واژه نامه اختصاصی